Strona główna / O nas
Czwartek - 29 lipca 2021 Marty, Konstantego, Olafa     
O nas
Kontakt
Komunikaty
Drogi i mosty
Pliki do pobrania
Zamówienia publiczne
RODO
polski
O nas

1. INFORMACJE OGÓLNE

Powiatowy Zarząd Dróg w Lubaczowie utworzony został z dniem 1 stycznia 1999 roku, mocą Uchwały Nr 11/8/99 Zarządu Powiatu w Lubaczowie z dnia 10.03.1999r. nadano Statut Powiatowemu Zarządowi Dróg w Lubaczowie.


Powiatowy Zarząd Dróg w Lubaczowie jest jednostką organizacyjną Powiatu Lubaczowskiego.


Siedzibą Powiatowego Zarządu Dróg jest miasto Lubaczów, terenem działania jest Powiat Lubaczowski. 


Nadzorowanie, koordynowanie działalności Powiatowego Zarządu Dróg należy do Zarządu Powiatu w Lubaczowie. 


Powiatowy Zarząd Dróg działa jako jednostka budżetowa finansowana z budżetu Powiatu Lubaczowskiego. Budżet PZD jest uchwalony przez Zarząd Powiatu na rok kalendarzowy, jest on planem finansowym obejmującym dochody i wydatki jednostki.
W administracji Zarządu znajduje się 388,641 km dróg w tym 30 km dróg (ulic) w granicach administracyjnych miast, 20 mostów położonych na terenie 8 gmin. 

W skład PZD w Lubaczowie wchodzą:


1.Wewnętrzne komórki organizacyjne:

  • Administracyjno-kadrowa
  • Finansowo-księgowa
  • Drogowo-mostowa i zamówień publicznych
  • BHP i ppoż. oraz sprzętu i transportu

          2. Służba drogowa z bazą w Lubaczowie.

2. ZADANIA STATUTOWE

 1. opracowanie projektów planów rozwoju sieci drogowej,
 2. opracowanie projektów planów finansowania budowy, utrzymania i ochrony dróg oraz obiektów mostowych,
 3. pełnienia funkcji inwestora,
 4. utrzymanie nawierzchni, chodników, obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą,
 5. realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu,
 6. sprawowanie nieodpłatnego trwałego zarządu gruntami w pasie drogowym,
 7. koordynacja robót w pasie drogowym
 8. wydawanie zezwoleń na prowadzenie wszelkich robót w pasie drogowym, na zajęcie pasa drogowego, na zjazdy z dróg, na przejazdy po drogach publicznych pojazdów nienormatywnych, pobieranie opłat.
 9. wyrażanie zgody na przebudowę lub kapitalny remont budynków, obiektów inżynierskich i urządzeń nie związanych z gospodarką drogową lub obsługą ruchu znajdujących się w pasie drogowym,
 10. prowadzenie ewidencji dróg i drogowych obiektów mostowych,
 11. przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i obiektów mostowych,
 12. wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających,
 13. przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników,
 14. wprowadzanie ograniczeń, bądź zamykanie dróg i drogowych obiektów mostowych dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia,
 15. wnioskowanie do Wojewody, w przypadku, gdy środki techniczne którymi dysponuje Powiatowy Zarząd Dróg są niewystarczające, o wprowadzenie obowiązku odpłatnych świadczeń rzeczowych w celu zapobieżenia zagrożeniu lub przerwaniu komunikacji na skutek wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, powstania zatoru drogowego w wyniku katastrofy lub wypadku drogowego itp., wzywanie do wykonywania świadczeń na rzecz utrzymania drogi,
 16. wprowadzanie organizacji ruchu wynikającej z wybudowania lub zmodernizowania drogi, dokonywanie zmian w organizacji ruchu poprzez ograniczenie ruchu lub zamykanie drogi,
 17. wykonywanie zadań związanych z umieszczaniem i utrzymywaniem znaków drogowych, urządzeń sygnalizacji świetlnej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu na drogach powiatowych,
 18. dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego, zawieranie umów z podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą w sprawie udziału w kosztach budowy , modernizacji oraz utrzymania dróg,
 19. sadzenie, utrzymanie oraz usuwanie drzew i krzewów oraz pielęgnacja zieleni w pasie drogowym,
 20. prowadzenie gospodarki gruntami i innymi nieruchomościami pozostającymi w zarządzie organu zarządzającego drogą,
 21. wykonywanie innych zadań zleconych przez Zarząd Powiatu w ramach jego kompetencji w zakresie dróg i mostów.
© Wszelkie prawa zastrzezone     INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: Lech-Kom