Strona główna / RODO
Niedziela - 28 listopada 2021 Jakuba, Stefana, Romy      "Miłość nie potępia - miłośc oczyszcza i dźwiga". Henryk Ibsen
O nas
Kontakt
Komunikaty
Drogi i mosty
Pliki do pobrania
Zamówienia publiczne
RODO
polski
RODO

Klauzula informacyjna

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Lubaczowie.

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – adres mailowy: justyna@ciechanowski.net.pl, listownie na adres: Powiatowy Zarząd Dróg                 w Lubaczowie, ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 31, 37-600 Lubaczów.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu            wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 c) RODO), wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 e) RODO), realizacji zawartych umów (art. 6 ust. 1  b) RODO).

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub podmioty świadczące usługi na rzecz administratora na podstawie umowy powierzenia.

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres wskazany  przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną, jednolitym rzeczowym wykazem akt oraz instrukcją archiwalną oraz w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora.

6. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym / warunkiem zawarcia umowy/ dobrowolne/ *, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora będzie skutkować niezrealizowaniem Pani/Pana wniosku, podania

 9. Pani/Pana dane nie będą  poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

10. Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.


 

 

© Wszelkie prawa zastrzezone     INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: Lech-Kom