Strona główna
Czwartek - 29 lipca 2021 Marty, Konstantego, Olafa     
O nas
Kontakt
Komunikaty
Drogi i mosty
Pliki do pobrania
Zamówienia publiczne
RODO
polski
 2021-04-21  Nabór na stanowisko referenta


Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Lubaczowie
ogłasza
nabór na stanowisko urzędnicze
w Powiatowym Zarządzie Dróg w Lubaczowie
ul. Kard. St. Wyszyńskiego 31
37-600 Lubaczów

stanowisko urzędnicze :
- referent

Wymagania niezbędne na danym stanowisku :
- wykształcenie wyższe techniczne - preferowane budowa dróg i mostów, budownictwo,
- uprawnienia budowlane w zakresie : budowa dróg i mostów, budownictwo ogólne, bez ograniczeń,
- udokumentowany staż pracy minimum 4 lata ,
- pełna zdolność do czynności prawnych oraz do korzystania z pełni praw publicznych,
- niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- obywatelstwo polskie,
- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym,
- nieposzlakowana opinia,
- prawo jazdy kat. B
- znajomość obsługi programów komputerowych (Word, Excel)

Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem pracy :
- znajomość zagadnień z zakresu drogownictwa , kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o pracownikach samorządowych,
- odpowiedzialność, komunikatywność, rzetelność w wykonywaniu zadań,
- szybkie i precyzyjne analizowanie sytuacji,
- dobra organizacja pracy, umiejętność pracy w zespole.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku :
- prowadzenie i aktualizacja ewidencji dróg powiatowych,
- wydawanie decyzji administracyjnych na zajęcie pasa drogowego w celu wykonania robót i naliczenie opłat z tego tytułu,
- wydawanie decyzji na lokalizację i przebudowę zjazdów,
- wydawanie decyzji na lokalizację urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
- wydawanie decyzji administracyjnych na umieszczenie obcych urządzeń w pasie drogowym i naliczanie opłat z tego tytułu,
- kontrola robót prowadzonych w pasie drogowym w zakresie zgodności z wydanym zezwoleniem i uzgodnioną dokumentacją,
- wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, zezwoleń na budowę i przebudowę zjazdów, urządzeń obcych w pasie drogowym, określenie miejsc włączenia do ruchu oraz naliczanie opłat i kar za zajęcie pasa drogowego na sieci dróg administrowanych przez PZD w Lubaczowie,
- prowadzenie i nadzór nad robotami budowlanymi związanymi z utrzymaniem dróg powiatowych,
- wykonywanie innych prac zleconych przez przełożonych wynikających z potrzeb i zakresu działania Działu Drogowo-Mostowego i zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami.

Informacja o warunkach pracy na stanowisku :
- stanowisko pracy zlokalizowane jest w Powiatowym Zarządzie Dróg w Lubaczowie , ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 31
- praca w systemie jednozmianowym, w pełnym wymiarze czasu pracy,
- wynagrodzenie zgodnie z Regulaminem Wynagradzania,
- praca biurowa połączona z wyjazdami w teren (monitorowanie robót wykonywanych w pasie drogowym)
- budynek nieprzystosowany dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich, konieczność pokonywania schodów w budynku,
Informuję ponadto, iż wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Powiatowym Zarządzie Dróg w Lubaczowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

Wymagane dokumenty :
- list motywacyjny
- Curriculum Vitae (CV) z wyszczególnieniem przebiegu pracy zawodowej,
- kwestionariusz dla osoby ubiegającej się do pracy,
- kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem,
- kserokopie świadectw pracy poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem,
- oświadczenie o stanie zdrowia,
- oświadczenie, że kandydat posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta w pełni z praw publicznych,
- oświadczenie o niekaralności wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, w celu przeprowadzenia naboru, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (( Dz.U.z 2019r. poz.1781) oraz Ustawą o pracownikach samorządowych,
- podpisaną klauzulę informacyjną w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (tzw.RODO).
Wymagane dokumenty powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem.

Informacja o terminie i miejscu składania dokumentów:
Oferty należy składać do dnia 20 maja 2021 r. do godziny 15:00 w siedzibie Powiatowego Zarządu Dróg w Lubaczowie ul. Kard. St. Wyszyńskiego 31 lub pocztą na adres PZD w Lubaczowie w zaklejonych kopertach z dopiskiem :
"Nabór na stanowisko referenta".
Oferty, które wpłyną po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21 maja 2021 roku o godzinie 9:00.
Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w PZD zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w PZD przez okres 3 miesięcy od dnia ogłoszenia informacji o wyniku naboru.
W tym okresie kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów.
Powiatowy Zarząd Dróg w Lubaczowie nie odsyła dokumentów kandydatom.Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni o terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 16 632 99 90.

Dyrektor
mgr Marek Małecki

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1)administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Powiatowym Zarządzie Dróg w Lubaczowie jest Dyrektor,
2)kontakt z Inspektorem Ochrony Danych ; adres mailowy: justyna@ciechanowski.net.pl, listownie: na adres: Powiatowy Zarząd Dróg w Lubaczowie, ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 31, 37-600 Lubaczów,
3)Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przyszłych rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
4)w przypadku podawania dodatkowych danych osobowych które nie są wymagane przepisami prawa proszę o wyraźne wskazanie zgody na ich przetwarzanie, gdyż brak takiej zgody będzie skutkować odrzuceniem Pani/Pana oferty,
5)Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres dwóch lat licząc od końca roku kalendarzowego w którym wpłynęła oferta,
6)posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
7)ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Ochrony Danych Osobowych,
8)podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże niepodanie danych może skutkować odrzuceniem oferty
9)Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom.

....................
(data i podpis)


..........................
(miejscowość i data)
...........................
(nazwisko i imię)

...........................
(adres zamieszkania)

...........................
(seria i nr dowodu tożsamości)OŚWIADCZENIE
do celów rekrutacji


- Oświadczam, że jestem obywatelem polskim i posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni praw publicznych.
- Oświadczam, że nie byłem/am skazany/a prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.


Niniejsze oświadczenie składam pouczony/a o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 kodeksu karnego - ,,Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8" .

- Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą
z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 poz. 1781).

- Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz uchyleniem dyrektywy 95/46/WE.
...............................
(czytelny podpis)


....

 
© Wszelkie prawa zastrzezone     INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: Lech-Kom